REGIS  
Informační systém pro registrační a licenční činnosti  

Vážení uživatelé ,
v pondělí 16.8.2021 byl nasazen nový modul tzv. "ČNB Signer" pro přihlášení do systému REGIS a pro elektronický podpis podávaných žádostí. Tento modul je kompatibilní s novými prohlížeči Google Chrome a MS Edge. Prohlížeč MS Internet Explorer již není podporovaný, byť je stále možné jej pro práci v REGIS použít. Doporučujeme Vám provést v dostatečném předstihu výběr preferovaného webového prohlížeče (Google Chrome nebo MS Edge) a provést instalaci nezbytných komponent. Technické podmínky a návod na instalaci naleznete v menu REGIS na záložce Návod a stažení podpůrných souborů . V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.
Děkujeme za spolupráci
ČNB

Úvod
Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem umožňuje vybraným subjektům poskytujícím služby na finančním trhu podat žádost o registraci, povolení nebo zápis nebo ohlášení v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému REGIS. Aktuálně je možné prostřednictvím systému REGIS podat žádosti uvedené níže . Postupně budou doplňovány další typy žádostí. Systém REGIS je nástroj sloužící k zefektivnění a urychlení zpracování žádostí o registraci nebo zápis do seznamu podaných u České národní banky.

Povaha podání prostřednictvím REGIS
Žádost podaná prostřednictvím systému REGIS má povahu podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Technické požadavky pro podání žádosti a způsob podání žádosti
Pro přístup do systému (po vybrání volby „Podání žádosti“) je nutné použít kvalifikovaný certifikát (uznávaný elektronický podpis) . Pro použití kvalifikovaného certifikátu musí být v PC instalovaná podpora pro práci s certifikáty a JAVA – podrobnější informace, návod pro přístup do aplikace REGIS, popis nastavení internetového prohlížeče, instalační balíčky a často kladené dotazy naleznete v části Návod a stažení podpůrných souborů . S novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 204/2017 Sb. a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku došlo ke změně formátů XML příloh nezbytných pro podání souvisejících žádostí. Stáhněte si aktuální XLSM pro generování těchto příloh.

Postup podání žádosti
Po přihlášení do systému pomocí kvalifikovaného certifikátu vyberte z nabídky požadovanou žádost, následně se zobrazí formulář, po jehož postupném vyplnění, formální kontrole a potvrzení se žádost odešle do České národní banky. Prostřednictvím systému REGIS lze podat pouze formálně správnou žádost (viz dále). Žadatel je obratem informován e-mailem o správnosti podané žádosti a jejím přijetí prostřednictvím systému REGIS. Vykazuje-li žádost formální nedostatky (např. nejsou vyplněna všechna povinná pole žádosti), nelze žádost touto cestou přijmout. V takovém případě rovněž nezačne běžet lhůta pro vyřízení žádosti. V případě, že se jedná o žádost, jejíž podání podléhá správnímu poplatku, obdrží žadatel rovněž platební instrukci s informacemi pro uhrazení správního poplatku. Po vyřízení žádosti je žadatel o výsledku informován zasláním osvědčení o registraci, případně jinou cestou.

Kontrola údajů v základních registrech
V souvislosti se zahájením provozu systému základních registrů od 1. 7. 2012 [ Informace o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry (pdf, 203 kB) ] je pro úspěšné odeslání žádosti nutné vyplnění správných identifikačních údajů. Tyto údaje jsou systémem vyhodnocovány a v případě nesouladu mezi daty v základních registrech a daty obsaženými v žádosti dojde k vrácení žádosti systémem s požadavkem na opravu dat. Z tohoto důvodu Česká národní banka doporučuje před odesláním žádosti provést důslednou kontrolu správnosti vyplněných údajů, zejména pak kontrolu zadávaných adres. Ke kontrole adres vůči registru územní identifikace adres a nemovitostí lze využít internetovou aplikaci Veřejný dálkový přístup , umístěnou na stránkách ČÚZK.

Obsah žádosti a požadavky na přílohy
Obsah žádosti podané prostřednictvím systému REGIS odpovídá obsahu žádosti dle příslušného právního předpisu. Systém REGIS umožňuje rovněž přijmout povinné přílohy žádosti. Česká národní banka upozorňuje, že pokud mají být, v souladu s příslušnými právními předpisy, k žádosti přiloženy originály dokumentů, lze je zaslat prostřednictvím systému REGIS pouze v případě, že jsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem autora dokumentu (např. tiskopis k důvěryhodnosti vedoucí osoby žadatele, který je právnickou osobou, musí uznávaným elektronickým podpisem podepsat přímo vedoucí osoba), nebo konvertované do dokumentu obsaženého v datové zprávě subjektem oprávněným provádět autorizovanou konverzi dokumentů ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě lze originály příloh zaslat v listinné podobě na adresu České národní banky, Odbor licenční, Senovážná 3, 115 03 Praha 1, pokud se jedná o přílohy k žádostem týkajících se investičních zprostředkovatelů, vázaných zástupců a vázaných zástupců penzijních společností, nebo na adresu místně příslušné pobočky ČNB , pokud se jedná o žádost o povolení k činnosti směnárníka nebo oznámení směnárenské provozovny. Seznam povinných příloh je stanoven příslušnými právními předpisy a lze jej nalézt rovněž v systému REGIS.

Kontaktní údaje
V případě technických dotazů týkajících se podání žádostí prostřednictvím informačního systému REGIS je možné kontaktovat ČNB na adrese registrace.subjektu@cnb.cz . Odborné regulatorní dotazy týkající se výkladu právních předpisů, příp. způsobu dokládání podmínek pro vyhovění žádosti, podávejte pomocí formuláře pro kvalifikované dotazy .


Přehled žádostí a bližší informace k jejich podání

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Oznámení vázaného zástupce

Prodloužení oprávnění k činnosti

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

Oznámení vázaného zástupce pro distribuci pojištění a zajištění

Oznámení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele

Oznámení samostatného zprostředkovatele o změně

Akreditovaná osoba – změna

Oznámení o ukončení činnosti

Oznámení samostatného zprostředkovatele, jehož oprávnění k činnosti vzniklo z registrace pojišťovacího agenta/pojišťovacího makléře, o skutečnostech podle § 120 odst. 6 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Prodloužení oprávnění k činnosti

Zákon o směnárenské činnosti

Žádost o povolení k činnosti směnárníka

Oznámení směnárenské provozovny

Zákon o doplňkovém penzijním spoření

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

Oznámení samostatného zprostředkovatele o změně

Oznámení vázaného zástupce

Prodloužení oprávnění k činnosti

Zákon o platebním styku

Oznámení pověřených zástupců poskytovatelů platebních služeb

Zákon o spotřebitelském úvěru

Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

Oznámení vázaného zástupce pro spotřebitelský úvěr

Oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Oznámení změny poskytovatele spotř. úvěru, pro kterého je samostatný zprostředkovatel činný

Oznámení o ukončení činnosti

Prodloužení oprávnění k činnosti